بستن
FA EN AR RU FR

احراز رتبه دانشياری دو تن از اساتيد دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان

احراز رتبه دانشياری دو تن از اساتيد دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان


احراز رتبه دانشياری دو تن از اساتيد دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

در آخرین جلسه مورخ 11/8/90 هيات مميزه دانشگاه گيلان آقای دکتر حسين آقابابايی عضو هيات علمی گروه حقوق و آقای دکتر عباس صادقی عضو هيات علمی گروه علوم تربيتي دانشکده ادبيات و علوم انسانی از مرتبه استادياری به دانشياری ارتقا يافتند.

 

دکتر حسين آقا بابايي

دکتر عباس صادقي