بستن
FA EN AR RU FR

اختتاميه چهارمين دوره دانش افزايی دانشجويان خارجی

اختتاميه چهارمين دوره دانش افزايی دانشجويان خارجی


اختتاميه چهارمين دوره دانش افزايی دانشجويان خارجی

 

 باسمه تعالي

 

مراسم اختتاميه چهارمين دوره دانش افزايی دانشجويان خارجی عصر روز دوشنبه مورخ 2/6/88 در محل اتاق شورای دانشکده ادبيات و علوم انساني  برگزار شد .
در اين دوره تعداد 13 نفر اعم از 10 دانشجو و 3 نفر از اساتيد زبان فارسی و شرق شناسی دانشگاههای جمهوری داغستان،قرقيزستان،سيبري،کازان و کوبان روسيه شرکت داشته اند.
در اين مراسم که با حضور رياست محترم ومعاون آموزشی و دانشجويی ، مدير گروه زبان و ادبيات فارسی دانشکده و همچنين مدير امور روابط بين الملل دانشگاه انجام شد ،سخنانی در باره توسعه ارتباط های بين دانشگاهی و برگزاری دوره های جديد از طرف مسئولين دانشکده ايراد گرديد.
همچنين چند تن ازاساتيد و دانشجويان برگزاری بسيار مطلوب دوره از نظر علمی و مهمانوازی از مسئولين دانشکده و دانشگاه تقدير و تشکر نمودند.
در پايان جلسه دانشجويان گواهينامه اين دوره را به همراه هدايايی از طرف دانشگاه دريافت کردند.

اسامی دانشجويان مهمان خارجي
1- ايرينا   فارا فونتووا
2- ويکتوريا زاگورودينايا
3- جارقن    کاليکوا
4- کيمساناي  عيسی بک قيزي
5- سيد علی اف  ارمک
6- آلبرت شرفييف
7- آرتيوم  شاکالوف
8- مارسل   گيبادولين
9- دريا    سوترمينا
10- سيرايت  سوروا


اسامی اساتيد مهمان خارجي
1- تاتيانا  ايپيوا
2- علی خضريف
3- ملنيک  ارکاري