بستن
FA EN AR RU FR

ارتقاء اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

ارتقاء اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان


ارتقاء اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

در پی برگزاری جلسه مورخ 2/4/95 هیات ممیزه دانشگاه گیلان، پرونده آقایان دکتر سید محمد اسدی نژاد، دکتر عباداله رستمی اعضای محترم گروه حقوق و دکتر فیروز فاضلی عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان  مورد بررسی قرار گرفت و نامبرده گان طبق ضوابط از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند.

از درگاه ایزد منان برای آنان آرزوی توفیق روز افزون در عرصه علم و دانش داریم