بستن
FA EN AR RU FR

ارتقاء عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ارتقاء عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


ارتقاء عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

در پی برگزاری جلسه مورخ 1397/8/2 هیات ممیزه دانشگاه گیلان، پرونده جناب آقاي دكتر مجتبی جانی پور عضو محترم  هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه گیلان مورد بررسی قرار گرفت و نامبرده  طبق ضوابط از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند. از درگاه ایزد منان برای ایشان آرزوی موفقیت هرچه بیشتر در عرصه علمی خواستاریم.