بستن
FA EN AR RU FR

ارتقاء عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ارتقاء عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


ارتقاء عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

در پی برگزاری جلسه مورخ 1397/10/12 هیات ممیزه دانشگاه گیلان، پرونده جناب آقای دکتر احمد جانسیز عضو محترم  هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان مورد بررسی قرار گرفت و نامبرده  طبق ضوابط از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند. از درگاه ایزد منان برای ایشان آرزوی موفقیت هرچه بیشتر در عرصه علمی خواستاریم.