بستن
FA EN AR RU FR

ارتقاء علمی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه گیلان

ارتقاء علمی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه گیلان


ارتقاء علمی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه گیلان

در پی برگزاری جلسه مورخ 94/12/12 هیات ممیزه دانشگاه گیلان، پرونده آقای دکتر محمود مرادی عضو محترم  هیات علمی گروه مدیریت و آقای دکتر محمد علی خزانه دارلو عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان مورد بررسی قرار گرفت و نامبرده گان طبق ضوابط از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند.

امید است همواره در زیر سایه الطاف الهی در عرصه علم و دانش همچنان موفق و مؤید باشند.

 

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی