بستن
FA EN AR RU FR

ارتقاء علمی آقای دکتر رضایتی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

ارتقاء علمی آقای دکتر رضایتی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی


ارتقاء علمی آقای دکتر رضایتی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

در پی برگزاری جلسه مورخ 96/2/27 هیات ممیزه دانشگاه گیلان، پرونده جناب آقای دکتر محرم رضایتی عضو محترم  هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان مورد بررسی قرار گرفت و نامبرده طبق ضوابط از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقاء یافتند.

از درگاه ایزد منان برای ایشان آرزوی موفقیت هرچه بیشتر در عرصه علمی خواستاریم

 

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی