بستن
FA EN AR RU FR

ارتقاء علمی خانم دکتر مهناز خسرو جاوید

ارتقاء علمی خانم دکتر مهناز خسرو جاوید


ارتقاء علمی خانم دکتر مهناز خسرو جاوید

در پی برگزاری جلسه مورخ 95/10/1 هیات ممیزه دانشگاه گیلان، پرونده سرکار خانم دکتر مهناز خسرو جاوید عضو محترم  هیات علمی گروه روان شناسی دانشگاه گیلان مورد بررسی قرار گرفت و نامبرده طبق ضوابط از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

از درگاه ایزد منان برای ایشان آرزوی موفقیت بیشتر در عرصه علمی داریم