بستن
FA EN AR RU FR

ارتقاء علمی (دانشياري)آقای دکتر سيد موسی کافی عضو هيات علمی گروه روان شناسی دانشکده علوم انسانی

ارتقاء علمی (دانشياري)آقای دکتر سيد موسی کافی عضو هيات علمی گروه روان شناسی دانشکده علوم انسانی


ارتقاء علمی (دانشياري)آقای دکتر سيد موسی کافی عضو هيات علمی گروه روان شناسی دانشکده علوم انسانی

 

 

باسمه تعالي

 

در پی رای شماره 11-16160مورخ 21/11/88 هيات مميزه دانشگاه گيلان آقای سيد موسی کافی عضو محترم هيات علمی دانشکده ادبيات و علوم انسانی به رتبه دانشياری گروه روانشناسی ارتقاءيافتند.

ضمن تبريک به نامبرده ،اميد است با اتکال به ايزد منان همواره در عرصه علم و دانش موفق و مؤيد باشند.

 

بيو گرافی و فعاليتهای علمی و پژوهشي