بستن
FA EN AR RU FR

ارتقاء علمی (دانشياري)آقای دکتر محرم رضايتی عضو هيات علمی گروه زبان و ادبيات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گيلان

ارتقاء علمی (دانشياري)آقای دکتر محرم رضايتی عضو هيات علمی گروه زبان و ادبيات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گيلان


ارتقاء علمی (دانشياري)آقای دکتر محرم رضايتی عضو هيات علمی گروه زبان و ادبيات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

باسمه تعالي

 

در پی برگزاري جلسه مورخ 17/3/89 و تاييد هيات مميزه دانشگاه گيلان آقای دکتر محرم رضايتی عضو محترم هيات علمی دانشکده ادبيات و علوم انسانی به رتبه دانشياری گروه زبان و ادبيات فارسی ارتقاءيافتند.

ضمن تبريک به نامبرده ،اميد است با اتکال به ايزد منان همواره در عرصه علم و دانش موفق و مؤيد باشند.

 

بيو گرافی و فعاليتهای علمی و پژوهشي