بستن
FA EN AR RU FR

ارتقاء علمی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

ارتقاء علمی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان


ارتقاء علمی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

در پی برگزاری جلسه مورخ 94/12/24 هیات ممیزه دانشگاه گیلان، پرونده علمی آقای دکتر فرهاد رجبی عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان مورد بررسی قرار گرفت و نامبرده طبق ضوابط از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند. از درگاه ایزد منان برای ایشان آرزوی توفیق روز افزون در عرصه علم و دانش داریم.