بستن
FA EN AR RU FR

ارتقاء علمی چهار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان

ارتقاء علمی چهار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان


ارتقاء علمی چهار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان

 

در پی برگزاری جلسه مورخ 21/8/93 هیات ممیزه دانشگاه گیلان پرونده چهار نفر از اعضای هیات علمی گروههای آموزشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی مورد بررسی قرار گرفت که در همین راستا آقایان:

 

دکتر احمد رضی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی از مرتبه دانشیاری به استادی

 

دکتر محمد حسن قلیزاده عضو هیات علمی گروه مدیریت از مرتبه استادیاری به دانشیاری

 

دکتر اسماعیل ملک اخلاق عضو هیات علمی گروه مدیریت از مرتبه استادیاری به دانشیاری

 

دکتر عباسعلی حسین خانزاده عضو هیات علمی گروه روان شناسی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

 

ارتقاء یافتند. برای هریک از اعضای محترم آرزوی توفیق روز افزون در عرصه علم  و دانش داریم.