بستن
FA EN AR RU FR

ارتقاء نشریه علمی نقد و نظریه ادبی

ارتقاء نشریه علمی نقد و نظریه ادبی


ارتقاء نشریه علمی نقد و نظریه ادبی

 ارتقاء نشریه نقد و نظریه پردازی که با صاحب امتیازی دانشگاه گیلان و عضویت اعضای محترم هیات علمی گروه زبان های دانشکده ادبیات و علوم انسانی انتشار می یابد، در جلسه مورخ  96/2/6 کمیسیون  دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهش وزارت علوم تحقیقات و فناوری مطرح شد و با اعطای اعتبار علمی- پژوهشی نشریه مذکور موافقت گردید.

 

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی