بستن
FA EN AR RU FR

ارتقای علمی (دانشياري)آقای دکتر بهزادبرکت عضو هيات علمی گروه زبان انگليسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گيلان

ارتقای علمی (دانشياري)آقای دکتر بهزادبرکت عضو هيات علمی گروه زبان انگليسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گيلان


ارتقای علمی (دانشياري)آقای دکتر بهزادبرکت عضو هيات علمی گروه زبان انگليسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گيلان

باسمه تعالي

 

در پی برگزاری جلسه مورخ 10/12/90و تاييد هيات مميزه دانشگاه گيلان آقای دکتر بهزاد برکت عضو محترم هيات علمی دانشکده ادبيات و علوم انسانی به رتبه دانشياری گروه آموزش زبان انگليسی ارتقا يافتند.

ضمن تبريک به ايشان ،اميد است با اتکال به ايزد منان همواره در عرصه علم و دانش موفق و مؤيد باشند.

 

بيو گرافی و فعاليتهای علمی و پژوهشي