بستن
FA EN AR RU FR

ارتقای علمی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

ارتقای علمی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان


ارتقای علمی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

در پی برگزاری جلسه مورخ 20/12/93 هیات ممیزه دانشگاه گیلان، پرونده آقای دکتر علیرضا فرحبخش عضو محترم  هیات علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان مورد بررسی قرار گرفت و نامبرده طبق ضوابط از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء  یافتند.

از درگاه خداوند منان برای ایشان آرزوی توفیق روز افزون، در عرصه علم و دانش می نماییم