بستن
FA EN AR RU FR

آزمایشگاه زبان و ادبیات انگلیسی

آزمایشگاه زبان و ادبیات انگلیسی


آزمایشگاه زبان و ادبیات انگلیسی

1

آزمایشگاه های گروه زبان و ادبیات انگلیسی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی دارای دو آزمایشگاه سمعی و بصری است. یکی از این دو آزمایشگاه ها مجهز به سیستم رایانه، نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط و یک دستگاه تلویزیون است و آزمایشگاه دوم در دست بهینه سازی و ارتقاء است. کاربرد اصلی این آزمایشگاه ها نمایش کلیپ ها و فیلم های آموزشی برای تقویت مهارت های شنیداری و گفتاری دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی است.