بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعيه کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انسانی برای اعضای محترم هيات علمی دانشگاه گيلان

اطلاعيه کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انسانی برای اعضای محترم هيات علمی دانشگاه گيلان


اطلاعيه کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انسانی برای اعضای محترم هيات علمی دانشگاه گيلان

 

باسمه تعالی

 

بدين وسيله به اطلاع آن دسته  از اعضای محترم هيات علمی دانشگاه گيلان که از کتابخانه دانشکده علوم انسانی کتاب به امانت گرفته اند و تاکنون نسبت به  تمديد و يا تحويل آن اقدام ننموده اند می رساند ، حد اکثر تا تاريخ 1/12/88 به ميز امانت کتابخانه علوم انسانی مراجعه نمايند.