بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعيه گروه حقوق دانشکده ادبيات و علوم انسانی

اطلاعيه گروه حقوق دانشکده ادبيات و علوم انسانی


اطلاعيه گروه حقوق دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

باسمه تعالی

 

اطلاعيه گروه حقوق دانشکده ادبيات و علوم انساني

قابل توجه اساتيد محترم ، محققان و علاقه مندان پژوهشی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 موضوع :نخستين همايش ملی قاچاق کالا و امنيت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در جنوب کشور .

زمان : 5-4 اسفند ماه 88

مکان : بوشهر

آدرس پست الکترونيک Bushehr_Ro@Police.ir

پايگاههای اطلاع رسانی www.pgu.ac.ir

                                    http://www.police.ir