بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعيه گروه حقوق دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان

اطلاعيه گروه حقوق دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان


اطلاعيه گروه حقوق دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

باسمه تعالی

 

اطلاعيه گروه حقوق دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

به اطلاع اساتيد ،محققان و علاقه مندان محترم دانشکده می رساند .

نظر به اهميت پژوهش به عنوان راه دستيابی به حقايق و کشف راهکارهای جديد برای پاسخگويی به نيازها و مشکلات جامعه، بدين وسيله مجموعه عناوين اولويتهای پژوهشی اداره کل پزشکی قانونی استان گيلان جهت اطلاع به شرح زير ايفاد می گردد.

 

1- اولویت‌های معاینات بالینی و روانپزشکی

2- اولویت‌های اخلاق، حقوق و قصور پزشکی

3- اولویت‌های آزمایشگاه و پاراکلینیک

4- الویت‌های کالبدگشایی و علوم تشریح