بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعیه مهم دانشجویی جهت بازدید نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

اطلاعیه مهم دانشجویی جهت بازدید نمایشگاه بین المللی کتاب تهران


اطلاعیه مهم دانشجویی جهت بازدید نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

بدین وسیله، ساعت و مسیر حرکت اتویوس دانشجویان گرامی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی که برای بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ثبت نام کرده اند، به شرح زیر اعلام می شود.

بازدید روز پنجشنبه خواهران :

حضور راس ساعت 11/45 شب چهارشنبه مورخ 95/2/15 جلوی دانشکده علوم پایه، خوابگاه بنت الهدای، نمایشگاه کتاب

بازدید روز جمعه خواهران :

حضور راس ساعت 11/45 شب پنجشنبه مورخ 95/2/16 جلوی دانشکده علوم پایه، خوابگاه بنت الهدای، نمایشگاه کتاب

بازدید روز جمعه برادران :

حضور راس ساعت 11/45 شب پنجشنبه مورخ 95/2/16 جلوی دانشکده علوم پایه، خوابگاه میرزا کوچک خان، نمایشگاه کتاب

بازدید روز جمعه برادران به دلیل حد نصاب نرسیدن تعداد متقاضی حذف شده است، لذا دانشجویان گرامی می توانند در صورت تمایل با تیم روز جمعه جهت بازدید همسفر باشند.