بستن
FA EN AR RU FR

انتخاب آقای دکتر رضا سيمبر به عنوان استاد نمونه ملی در مشاوره دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور.

انتخاب آقای دکتر رضا سيمبر به عنوان استاد نمونه ملی در مشاوره دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور.


انتخاب آقای دکتر رضا سيمبر به عنوان استاد نمونه ملی در مشاوره دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور.

   

در دومين همايش سراسری اساتيد مشاور برتر دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه و موسسات آموزش عالی که در تاريخ بيست و ششم بهمن ماه 1390 در دانشگاه تهران برگزار گرديد، آقای دکتر رضا سيمبر استاد گروه علوم سياسی و روابط بين الملل دانشگاه گيلان به عنوان استاد نمونه ملي در مشاوره دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور انتخاب شدند.

در اين همايش که باحضور مسئولان وزارت علوم تحقيقات و فنآوری برگزار گرديد از ايشان تقدير به عمل آمد.