بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب اعضای هيات تحريريه نشريه پژوهشنامه حقوقی دانشگاه گيلان

انتصاب اعضای هيات تحريريه نشريه پژوهشنامه حقوقی دانشگاه گيلان


انتصاب اعضای هيات تحريريه نشريه پژوهشنامه حقوقی دانشگاه گيلان

 

باسمه تعالي

 

بدين وسيله بنا به  پيشنهاد معاون پژوهشی و فنآوری دانشگاه طی حکمی از طرف رياست محترم دانشگاه گيلان با توجه به تخصص و تجارب ارزنده، اساتيد مشروحه زير به عنوان عضو هيات تحريريه نشريه ((پژوهشنامه حقوقي)) دانشگاه گيلان منصوب شدند.

 

                جناب آقای دکتر رضا سيمبر                          دانشيار گروه علوم سياسی دانشگاه گيلان

                جناب آقای دکتر عيسی گلين مقدم               استاديار گروه حقوق دانشگاه گيلان

جناب آقای دکتر حسين آقا بابايي                  استاديار گروه حقوق دانشگاه گيلان

جناب آقای دکتر علی اکبر ايزدی فر                عضومحترم هيات علمی دانشگاه مازندران

جناب آقای دکترسيد عزت ا...عراقي               عضومحترم هيات علمی دانشگاه تهران

 جناب آقای دکتررضا نور بها                           عضومحترم هيات علمی دانشگاه شهيد بهشتي

جناب آقای دکترعليرضا محمد زاده                  عضومحترم هيات علمی دانشگاه تهران

جناب آقای دکترمهراب داراب پور                     عضومحترم هيات علمی دانشگاه شهيد بهشتي

سرکار خانم دکتر نسرين مهرا                       عضومحترم هيات علمی دانشگاه شهيد بهشتي

 و جناب آقای دکترعلی حسين نجفی ابرند آبادی عضومحترم هيات علمی دانشگاه شهيد بهشتي ( به عنوان سردبير مجله منصوب گرديدند.)

 

اميد است در پناه الطاف بيکران ايزد منان و با اهتمام اساتيد محترم شاهد ارتقای علمی اين نشريه در جهت ايجاد جايگاه موثر برای بيان ديدگاه ها و دستاوردهای علمی محققين در مسائل حقوقی باشيم.