بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب اعضای کميسيو ن تخصصی هيات مميزه گروه علوم انسانی دانشکده ادبيات دانشگاه گيلان

انتصاب اعضای کميسيو ن تخصصی هيات مميزه گروه علوم انسانی دانشکده ادبيات دانشگاه گيلان


انتصاب اعضای کميسيو ن تخصصی هيات مميزه گروه علوم انسانی دانشکده ادبيات دانشگاه گيلان

 

باسمه تعالي

 

 

 

بدين وسيله،  به استناد مصوبه جلسه مورخ 16/6/89 هيات مميزه دانشگاه گيلان به موجب حکمی از طرف رياست محترم دانشگاه آقای دکتر محرم رضايتی دانشيار و عضو محترم گروه ادبيات فارسی وآقای دکترسيد موسی کافی دانشيار و عضو محترم گروه روان شناسی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان، به عنوان عضو کميسيون تخصصی گروه علوم انسانی هيات مميزه منصوب شدند . اميد است با همکاری ساير اعضای محترم کميسيون مذکور در انجام امور محوله موفق و مؤيد باشند .  

 

معرفی و فعاليتهای علمی و پژوهشی :

دکتر محرم رضايتي

دکتر سيد موسی کافي    CV