بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب آقای دکتر اصغر شکر گزار به عنوان مدير گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری

انتصاب آقای دکتر اصغر شکر گزار به عنوان مدير گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری


انتصاب آقای دکتر اصغر شکر گزار به عنوان مدير گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری

 

 باسمه تعالي

 

انتصاب آقای دکتر اصغر شکر گزار به عنوان مدير گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهري


بنا به پيشنهاد رياست محترم دانشکده و به موجب حکمي  ازطرف رياست محترم دانشگاه آقای دکتر اصغر شکر گزار به سمت مدير گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری دانشکده ادبيات و علوم انسانی منصوب گرديدند.
اميد است با همکاری ساير اعضاء در راستای ارتقاء فعاليتهای علمی گروه موفق باشند.