بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب آقای دکتر رضا سيمبر به عنوان مشاور در امور بين الملل وزارت علوم ،تحقيقات وفناوری

انتصاب آقای دکتر رضا سيمبر به عنوان مشاور در امور بين الملل وزارت علوم ،تحقيقات وفناوری


انتصاب آقای دکتر رضا سيمبر به عنوان مشاور در امور بين الملل وزارت علوم ،تحقيقات وفناوری

باسمه تعالي


انتصاب آقای دکتر رضا سيمبر به عنوان مشاور در امور بين الملل وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري

 

با حکم آقای دکتر عباس لطفي معاون محترم آموزشی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری آقای دکتر رضا سيمبر رئيس دانشکده ادبيات و علوم انسانی به عنوان مشاور در امور بين الملل وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري منصوب گرديدند. ضمناً آقای دکتر حاتم زاده رياست محترم دانشگاه نيز با ماموريت ايشان در اين زمينه موافقت نمودند.