بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب آقای دکتر شکر گزار به عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشکده ادبيات و علوم انسانی

انتصاب آقای دکتر شکر گزار به عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشکده ادبيات و علوم انسانی


انتصاب آقای دکتر شکر گزار به عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

باسمه تعالي

 

 

انتصاب آقای دکتر اصغر شکر گزار به عنوان معاون پژوهشی و فنآوری  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

 

  به موجب حکمي  ازطرف رياست محترم دانشگاه  آقای دکتر اصغر شکرگزار به عنوان سرپرست معاونت پژوهشي  فنآوری دانشکده ادبيات و علوم انسانی منصوب گرديدند.

اميد است با همکاری ساير اعضاء در راستای ارتقاء فعاليتهای علمی وپژوهشی دانشکده موفق باشند.