بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب آقای دکتر محمد علی خزانه دارلو به عنوان مدير مسئول مجله ادب پژوهی دانشکده ادبيات و علوم انسانی

انتصاب آقای دکتر محمد علی خزانه دارلو به عنوان مدير مسئول مجله ادب پژوهی دانشکده ادبيات و علوم انسانی


انتصاب آقای دکتر محمد علی خزانه دارلو به عنوان مدير مسئول مجله ادب پژوهی دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

باسمه تعالي

 

 

انتصاب آقای دکتر محمد علی خزانه دارلو به عنوان مدير مسئول مجله ادب پژوهی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

 

  به موجب حکمي  ازطرف معاون محترم پژوهشی و فنآوری دانشگاه آقای دکتر محمد علی خزانه دارلو به عنوان مدير مسئول مجله ادب پژوهی دانشکده ادبيات و علوم انسانی منصوب گرديدند.

اميد است با همکاری ساير اعضاء در راستای ارتقاء فعاليتهای علمی وپژوهشی گروه موفق باشند.