بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب دکتر رضا سيمبر به عنوان مشاور رئيس مرکز پژوهش های علمی مجلس شورای اسلامی

انتصاب دکتر رضا سيمبر به عنوان مشاور رئيس مرکز پژوهش های علمی مجلس شورای اسلامی


انتصاب دکتر رضا سيمبر به عنوان مشاور رئيس مرکز پژوهش های علمی مجلس شورای اسلامی

 

به موجب حکمی از طرف  آقای دکتر کاظم جلالی رئيس محترم پژوهش های مجلس شورای اسلامی آقای دکتر رضا سيمبر عضو هيات علمی گروه علوم سياسی و روابط بين الملل به عنوان مشاور مرکز فوق منصوب شدند.

اين مرکز از اواخر سال 1371 به دستور هيات رئيسه محترم مجلس شورای اسلامی نهادی مستقل، دائمی و سازمان يافته تحت عنوان "مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامي" جهت ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس قرار گرفت.

وظيفه اصلی اين مرکز انجام دادن طرحهای مطالعاتی و تحقيقاتی به منظور ارايه نظرات کارشناسی و مشورتی نمايندگان کميسيون و هيات رئيسه مجلس شورای اسلامی است.