بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب رئيس و اعضای هيئت اجرايی منابع انسانی دانشگاه گيلان

انتصاب رئيس و اعضای هيئت اجرايی منابع انسانی دانشگاه گيلان


انتصاب رئيس و اعضای هيئت اجرايی منابع انسانی دانشگاه گيلان

 

 

در اجرای دستورالعمل نحوه تشکيل و و ظايف هيئت اجرايی منابع انسانی آيين نامه استخدامی اعضای غير هيات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فنآوری به موجب حکمی از طرف رياست محترم دانشگاه افراد مشروحه ذيل به مدت 4 سال به عنوان رئيس و عضو هيئت اجرايی منابع انسانی دانشگاه منصوب شدند.

 

1-     آقای دکتر احمد باقری                               رئيس هيئت اجرايی منابع انسانی دانشگاه

2-     آقای دکتر رضا سيمبر                                 عضو هيئت اجرايی منابع انسانی دانشگاه

3-     آقای دکتر عليرضا صدر ممتاز                        عضو هيئت اجرايی منابع انسانی دانشگاه

4-     آقای بابک توکلي                                        عضو هيئت اجرايی منابع انسانی دانشگاه

5-     آقای مهندس ناصر حميد زاده                       عضو هيئت اجرايی منابع انسانی دانشگاه

6-     آقای جواد فاميل زوارجلالي                         عضو هيئت اجرايی منابع انسانی دانشگاه

      7-  آقای رجبعلی اسماعيلي                      عضو هيئت اجرايی منابع انسانی دانشگاه