بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب رئيس و اعضای کميسيون تخصصی گروه زبان و ادبيات فارسی وعلوم انسانی هيأت مميزه دانشگاه گيلان

انتصاب رئيس و اعضای کميسيون تخصصی گروه زبان و ادبيات فارسی وعلوم انسانی هيأت مميزه دانشگاه گيلان


انتصاب رئيس و اعضای کميسيون تخصصی گروه زبان و ادبيات فارسی وعلوم انسانی هيأت مميزه دانشگاه گيلان

 

 

بر اساس مواد 6و7 مقررات مربوط به طرز تشكيل و اختيارات هيات مميزه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي شوراي انقلاب فرهنگي و به استناد مصوبه جلسه مورخ 10/12/90 هيات مميزه دانشگاه گيلان طي حكمي از طرف آقاي دكتر حاتم زاده رياست محترم دانشگاه گيلان .

اعضاي كميسيون تخصصي گروه زبان وادبيات فارسي هيات مميزه دانشگاه گيلان:

1-      دكتر رضا سيمبر (رئيس كميسيون)

2-      دكتر بهزاد بركت ( عضو كميسيون)

3-      دكتر محرم رضايتي( عضو كميسيون)

4-      دكتر موسي كافي( عضو كميسيون)

5-      دكتر سيد ولي ا...موسوي( عضو كميسيون)

 

 اعضاي كميسيون تخصصي گروه علوم انساني هيات مميزه دانشگاه گيلان:

1-      دكتر فرهاد رحماني نيا(رئيس كميسيون)

2-      دكتر رضا سيمبر( عضو كميسيون)

3-      دكتر ارسلان دميرچي( عضو كميسيون)

4-      دكترموسي كافي( عضو كميسيون)

5-      دكتر ولي ا...موسوي( عضو كميسيون) منصوب شدند.

 

توفيق هرچه بيشتر اعضاي محترم را در جهت پيشبرد اهداف دانشگاه از خداوند منان خواستاريم.