بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب رئیس مرکز آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان(آزفا)

انتصاب رئیس مرکز آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان(آزفا)


انتصاب رئیس مرکز آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان(آزفا)

بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده و به استناد مجوز مدیر کل محترم امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت، طی حکمی از طرف رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر محمد امین صراحی به عنوان سرپرست مرکز آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان منصوب شدند

امید است با استعانت از خداوند متعال، ضمن هماهنگی و همدلی با سایر اعضای محترم و پیگیری امور محوله موفق و مؤید باشند.

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  .