بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب سرکار خانم دکتر نگین صفری نِژاد بی نظیر به عنوان مسئول راه اندازی کری های آزاد اندیشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب سرکار خانم دکتر نگین صفری نِژاد بی نظیر به عنوان مسئول راه اندازی کری های آزاد اندیشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


انتصاب سرکار خانم دکتر نگین صفری نِژاد بی نظیر به عنوان مسئول راه اندازی کری های آزاد اندیشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

طی حکمی از طرف سرکار خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سرکار خانم دکتر نگین صفری نژاد بی نظیر به عنوان مسئول راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شدند. امید است با استعانت از خداوند متعال، ضمن هماهنگی و همدلی با سایر اعضای محترم و پیگیری امور محوله موفق و مؤید باشند.

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی