بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب مدير جديد گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری دانشکده علوم انسانی دانشگاه گيلان

انتصاب مدير جديد گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری دانشکده علوم انسانی دانشگاه گيلان


انتصاب مدير جديد گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری دانشکده علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

باسمه تعالي

 

 

انتصاب آقای دکتر مجيد ياسوري به عنوان مدير گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهري دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

 

  به موجب حکمي  ازطرف رياست محترم دانشگاه  آقاي دکتر مجيدياسوری به عنوان مدير گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهري دانشکده ادبيات و علوم انسانی منصوب گرديدند.

اميد است با همکاری ساير اعضای گروه در راستای ارتقاء فعاليتهای علمی وپژوهشی گروه موفق باشند.

 

اطلاعات بيشتر