بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب مدير جديد گروه زبان و ادبيات عرب دانشکده علوم انسانی

انتصاب مدير جديد گروه زبان و ادبيات عرب دانشکده علوم انسانی


انتصاب مدير جديد گروه زبان و ادبيات عرب دانشکده علوم انسانی

 

انتصاب خانم دکتر اکرم روشنفکر به عنوان مدير گروه زبان و ادبيات عرب دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

 

  به موجب حکمي  ازطرف رياست محترم دانشگاه  سرکار خانم دکتر اکرم روشنفکر به عنوان مدير گروه زبان و ادبيات عرب دانشکده ادبيات و علوم انسانی منصوب گرديدند.

اميد است با همکاری ساير اعضاء در راستای ارتقای فعاليتهای علمی وپژوهشی گروه موفق باشند.