بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب معاون آموزشی جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب معاون آموزشی جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی


انتصاب معاون آموزشی جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده و به موجب حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر فرزاد بوبانی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی به عنوان سرپرست آموزشی و دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شدند.

امید است با استعانت از خداوند متعال، ضمن هماهنگی و همدلی با سایر اعضای محترم و پیگیری امور محوله موفق و مؤید باشند.

   

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی