بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب معاون جديد آموزشی دانشکده ادبيات و علوم انسانی

انتصاب معاون جديد آموزشی دانشکده ادبيات و علوم انسانی


انتصاب معاون جديد آموزشی دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

در پی استفای مورخ 16/11/91 آقای دکتر سيد ولی ا... موسوی بنا به پيشنهاد رئيس دانشکده علوم انسانی طی حکمی از سوی رياست محترم دانشگاه آقای دکتر مسعود خليلی ثابت به عنوان معاون جديد آموزشی و دانشجويی دانشکده منصوب شدند.

در همين راستا جلسه توديع و معارفه در روز دوشنبه مورخ 14/12/91 با حضور رياست ، معاونين،مديران گروه ، و کارکنان آموزشی در اتاق شورای دانشکده برگزار گرديد.در اين جلسه ضمن تقدير از زحمات هفت سال معاونت دکتر موسوی آقای دکتر خليلی به عنوان معاون جديد معرفی شدند.