بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب معاون جديد پژوهشی و فنآوری دانشکده ادبيات و علوم انسانی

انتصاب معاون جديد پژوهشی و فنآوری دانشکده ادبيات و علوم انسانی


انتصاب معاون جديد پژوهشی و فنآوری دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

باسمه تعالي

 

  بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشکده و به موجب حکمي  ازطرف رياست محترم دانشگاه  آقای دکتر مسعودخليلی ثابت عضو هيات علمی گروه زبان انگليسی به عنوان معاون پژوهشی و فنآوری دانشکده ادبيات و علوم انسانی منصوب شدند.

ضمن تقدير و تشکر از جناب آقای دکتر اصغر شکر گزار معاون پيشين،  اميد است با همفکری ساير اعضا، در جهت خدمت به جامعه دانشگاهی و فعاليتهای علمی وپژوهشی دانشکده موفق باشند.

 

اطلاعات بيشتر