بستن
FA EN AR RU FR

برنامه تعهدات يبمه تکميلی آسيا برای کارکنان دانشگاه گيلان

برنامه تعهدات يبمه تکميلی آسيا برای کارکنان دانشگاه گيلان


برنامه تعهدات يبمه تکميلی آسيا برای کارکنان دانشگاه گيلان

رديف

موارد تعهدات بيمه آسيا در مورد پرداخت هزينه های درمان تکميلی در قبال پرسنل دانشگاه گيلان از تاريخ 1/8/88 لغايت 1/8/89

 

سقف تسهيلات به ريال

1

جبران هزينه چهار عمل جراحی مهم شامل: قلب، مغز (باستثنا ء ديسک ستون فقرات )پيوند کليه و مغز استخوان

مدارک مورد نياز

 

70000000

2

پرداخت هزينه های درماني  و بيمارستانی و اعمال جراحی مانند آنژيوگرافی قلب،هزينه عمل ديسک ستون فقرات و انواع سنگ شکن،شيمی درمانی اعم از سرپايی و بيمارستاني

مدارک مورد نياز

 

40000000

 

3

هزينه های پاراکلينيکی (1) : سونوگرافي،مامو گرافي،راديو تراپي،انواع اسکن،انواع سی تی اسکن،انواع آندوسکوپي،ام آر آی ، اکو کارديو گرافي، اسپيرومتري،<تست تنفسي> اديو متري<شنوايی سنجي>اپتومتری <بينايی سنجي>دانسيتومتري<تراکم سنجش استخوان>،راديو لوژي،آزمايش کاردرماني،شستشوی گوش،مشاوره روان پزشکی ، ميلو گرافی ، درمان پر کاری تيروئيد با يد راديواکتيو،تست اوره ، نوار گوش ،سيستوسکوپی ،رکتوسکوپي، گاستروسکوپی ، آنوسکوپي

مدارک مورد نياز

 

4000000

4

هزينه های پاراکلينيکی (2) تست ورزش ، نوار عضله ،(EMG)نوار عصب
(
NCV)، نوار مغز ( EEG) آنژيو گرافی چشم ،گفتار در ماني، هولتر ، نوار قلب ، فيزيو تراپي

مدارک مورد نياز

 

1500000

5

هزينه های جراحی های مجاز سرپايي: شکستگيها ، گچگيري، ختنه ، بخيه ، کرايو تراپی ، اکسيزيون ليپوم ، ليزر درمانی چشم و تخليه يا برداشت کيست (باستثناء اعمال غير مجاز سرپايي)

 مدارک مورد نياز

 

1500000

6

هزينه های رفع عيوب انکساری چشم در مواردی که به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر درجه نقص بينايی هر چشم 4 ديوپتر يا بيشتر باشد برای هر دو چشم

مدارک مورد نياز

 

2500000

7

ويزيت و دارو برای بيمه شده اصلی و افراد تحت تکفل

مدارک مورد نياز

 

500000

8

عينک فقط برای بيمه شده اصلي

مدارک مورد نياز

 

300000

9

جبران هزينه های زايمان و عمل سزارين و ....

مدارک مورد نياز

 

8000000

10

جبران هزينه های آمبولانس در داخل شهر

مدارک مورد نياز

 

300000

11

جبران هزينه های آمبولانس بين شهری

مدارک مورد نياز

 

600000

 

پرداخت حق بيمه برای هر نفر (اصلی و افراد تحت تکفل و پدر و مادر )اين قرار داد به مبلغ 36900ريال می باشد.لازم به ذکر است مدارک خود را بطور کامل به اداره کارگزينی و رفاه تحويل داده تا در مورد دريافت هزينه آن ،ظرف مدت يک هفته اقدام لازم به عمل آيد.