بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری اولين جلسه رسمی شورای اساتيد مشاور دانشکده ادبيات و علوم انسانی

برگزاری اولين جلسه رسمی شورای اساتيد مشاور دانشکده ادبيات و علوم انسانی


برگزاری اولين جلسه رسمی شورای اساتيد مشاور دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

باسمه تعالی

 

اولين جلسه رسمی شورای اساتيد مشاور دانشکده ادبيات و علوم انسانی در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 20/2/89 با شرکت کليه اعضاءو با حضور نماينده بنياد شهيد و امور ايثارگران استان در اتاق شورای دانشکده برگزار شد.

در اين جلسه ابتدا دکتر سيمبر رياست محترم دانشکده طی سخنانی در مورد اهميت و ضرورت توجه به دانشجويان ايثارگر صحبت کرد و از حاضران جلسه به خاطراهتمام به اين امر مهم تشکر نمود.

سپس دکتر موسوی معاون آموزشی دانشکده ضمن ارائه آمار و اطلاعات موجود در مورد دانشجويان ايثارگر،آنها را به سه دسته آسيب ديده ، آسيب پذير و عادی طبقه بندی و بر ضرورت اهتمام اساتيد مشاور در توانمندسازی اين دانشجويان (به عنوان يک ضرورت و مسئوليت مهم)تاکيد نموده و به تفصيل در مورد شرح وظايف اساتيد مشاور رشته های مختلف تحصيلی و شورای اساتيد مشاور دانشکده به بحث و بررسی پرداخت.

در ادامه جلسه مهندس سيروس عالم (مدير اداره کل دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه )و آقای عليرضا حسينی رئيس اداره آموزش (سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان )هر کدام به تفصيل در مورد اهميت و ضرورت توجه به اين دانشجويان بحث کردندو آمادگی خود را برای حمايت های مادی و غير مادی از اين دانشجويان اعلام نمودند.

در خاتمه جلسه مقرر شد در اسرع وقت فهرست اسامی و مشخصات دانشجويان ايثارگر دانشکده بانضمام کارنامه نيمسال های تحصيلی آنها در اختيار اساتيد مشاور قرار گرفته، تا فعاليت های جدی و اساسی (طبق شرح وظايف مصوب)انجام شود .

اين جلسه در ساعت 12 خاتمه يافت