بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری جلسه دفاعيه ارشد دانشکده علوم انسانی

برگزاری جلسه دفاعيه ارشد دانشکده علوم انسانی


برگزاری جلسه دفاعيه ارشد دانشکده علوم انسانی

     

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه فاضلی دانشجوی رشته ادبیات عرب 

 

تحت عنوان:  شواهد ادبی در پنج جزء آخر قرآن کریم در تفسیر مجمع البیان با رویکرد بلاغی

 

زمان : ساعت 10:00 صبح روز یک­شنبه مورخ 29/11/91  

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات‌ و علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

جناب آقای دکتر اسماعیل حسینی اجدادی      استاد راهنما (استادیار گروه ادبیات عرب دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر رحمت پور محمد                    استاد مشاور (استادیار گروه ادبیات عرب دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر هادی شعبانی                     داور مدعو داخلی (استادیار گروه ادبیات عرب دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر فرهاد رجبی                         داور مدعو خارجی(استادیار گروه ادبیات عرب دانشگاه گیلان)


موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد آقای میثم احمدوند  دانشجوی رشته روابط بین­الملل

 

تحت عنوان :   بازتاب جهانی شدن فرهنگ در روابط بین الملل، فرصت­ها و چالش­ها

 

زمان : ساعت 10:00 صبح مورخ  29/11/91  روز یک شنبه

مکان : اتاق شورای دانشکده ادبيات‌ و علوم انسانی دانشگاه گيلان   

 

جناب آقای دکتر امیر نیاکویی                استاد راهنما (استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر رضا سیمبر                 استاد مشاور (استادتمام گروه علوم سیاسی دانشگاه گيلان)

سرکار خانم دکتر معصومه رادگودرزی       داور مدعو داخلی (استادیارگروه علوم سیاسی دانشگاه گيلان)

جناب آقای دکتر احمد جانسیز                داورمدعوخارجی (استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان)


موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد آقای شاهین هاشم­زاده  دانشجوی رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید

 

تحت عنوان:  "تأثیر سرمایة انسانی بر عملکرد سازمان: مطالعة موردی - بانک­های شهرستان رشت"

 

زمان : ساعت 13:00  ظهر یک­شنبه مورخ 29/11/91  

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات‌ و علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

جناب آقای دکتر سید محمد نوع­پسند                    استاد راهنما (استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر اسماعیل رمضانپور           استاد مشاور(استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر محمدعلی ولیپور              داور مدعو داخلی (استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر محمد دوستار                 داورمدعوخارجی (استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان)


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم صدیقه شیرین وش  دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی

 

تحت عنوان :  "مقایسة فرصت­های سرمایه گذاری در بازارهای مالی ایران"

 

زمان : ساعت 10:00 صبح دوشنبه مورخ 30/11/91  

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات‌ و علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

جناب آقای دکتر محمد حسن قلیزاده        استاد راهنما (استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر اسماعیل رمضانپور                      استاد مشاور(استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر محمدعلی ولی­پور           داور مدعو داخلی (استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر اسماعیل ملک­اخلاق                   داورمدعوخارجی (استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان)


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد آقای کوهیار گردی  دانشجوی رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

تحت عنوان:   "نقش جامعه در جرم­نگاری"

 

زمان :ساعت 12:00  ظهر روز دوشنبه مورخ 30/11/91  

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات‌ و علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

جناب آقای دکتر محمدرضا نظری­نژاد                استاد راهنما (استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر حسین آقابابایی                    استاد مشاور(1) (دانشیار گروه حقوق دانشگاه گيلان)

جناب آقای دکتر فردین علیخواه                      استاد مشاور(2) (استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

جناب آقای دکتر حسن شاه­ملک­پور                 داورمدعوداخلی (استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر مجتبی جانی­پور                    داورمدعوخارجی (استادیار گروه حقوق دانشگاه گيلان)


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم سمانه قلیزاده  دانشجوی رشته ادبیات زبان انگلیسی

 

تحت عنوان:Rewriting Myth by Women Writers: An Intertextual Study of Margaret Atwood's the Penelopaid "

"بازنویسی اسطوره توسط نویسندگان زن: بررسی بینامتنی رمان "پنلوپیاد" اثر مارگارت آتوود"

 

زمان : ساعت 14:00 ظهر  روز دوشنبه مورخ 30/11/91  

مکان : کلاس 29 دانشکده ادبيات‌ و علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

جناب آقای دکتر بهزاد برکت                          استاد راهنما (دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر علیرضا فرحبخش                   استاد مشاور (استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر منصور هاشمی                     داور مدعو داخلی(استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر منصور شعبانی                     داور مدعو خارجی (استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)


  موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم محدثه موسی زاده  دانشجوی رشته ادبیات زبان انگلیسی

 

تحت عنوان: A Land Free the Other: Reading Utopia in Dystopian Time in Doris Lessing's The Cleft"

سرزمینی بدون دیگری خوانش آرمان شهر در عصر پادآرمانی در رمان شکاف اثر دوریس لسینگ"

 

زمان : ساعت 15:30 ظهر  روز دوشنبه مورخ 30/11/91  

مکان : کلاس 30 دانشکده ادبيات‌ و علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

جناب آقای دکتر بهزاد برکت                          استاد راهنما (دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر علیرضا فرحبخش                   استاد مشاور (استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر منصور هاشمی                     داور مدعو داخلی(استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای یدا.. شهابی                             داور مدعو خارجی (مربی گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)

 

 


موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم ناهید فرهنگ آسا  دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی

 

تحت عنوان: Investigating the effect of Type - Paper Vs. Digital - on EFL Learners' Reading Fluency"

بررسی تأثیر نوع متن - چاپی در مقابل دیجیتال - بر روانی مهارت خواندن زبان آموزان انگلیسی"

 

زمان:ساعت 14:00 عصر  روز چهارشنبه مورخ 02/12/91  

مکان: کلاس 21 دانشکده ادبيات‌ و علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

سرکار خانم دکتر ژاله حساسخواه                  استاد راهنما (استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر بهزاد برکت                          استاد مشاور (دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر عبدالرضا تحریری                   داور مدعو داخلی (استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر مسعود خلیلی ثابت               داور مدعو خارجی (استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)

 


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم سعیده محمدزاده  دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی

 

تحت عنوان:A Regression Analysis of the Relationship between Iranian EFL Learner's Cognitive and Affective Engagements and their Academic Outcomes"

تحلیل رگرسیون رابطة تعامل شناختی و عاطفی و نتایج عملکرد تحصیلی زبان آموزان انگلیسی"

 

زمان:ساعت 15:30 ظهر  روز چهارشنبه مورخ 02/12/91  

مکان: کلاس 21 دانشکده ادبيات‌ و علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

سرکار خانم دکتر ژاله حساسخواه                  استاد راهنما (استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر بهزاد برکت                          استاد مشاور(1) (دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر عباسعلی حسین خانزاده        استاد مشاور(2) (استادیار گروه روانشناسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر مسعود خلیلی ثابت               داور مدعو داخلی(استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر امیر مهدوی زفرقندی              داور مدعو خارجی (استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)


موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم عاطفه ابراهیم­پور  دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی

 

تحت عنوان : "بررسی رابطة بازاریابی رابطه­مند و افزایش سهم بازار بانک­ها"

 

زمان: ساعت 11:00  صبح یکشنبه مورخ 06/12/91  

مکان: تالار حکمت دانشکده ادبيات‌ و علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

جناب آقای دکتر سید محمد نوع­پسند              استاد راهنما (استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر محمد دوستار                       استاد مشاور(استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر اسماعیل رمضانپور                   داور مدعو داخلی (استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر اسماعیل ملک­اخلاق              داورمدعوخارجی (استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان)