بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

برگزاری جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی


برگزاری جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

قابل توجه اساتيد و دانشجويان محترم دانشگاه گيلان

موضو ع : دفاع از پايان نامه  جناب آقاي(محمد ابراهيمی آهنگران)کارشناس ارشدرشته روان شناسی دانشکده ادبيات و علوم انساني

تحت عنوان : بررسی فرآيند و ساز وکارهای بهره گيری از متقاعد سازی در عمليات روانی در اعلاميه های به کار گرفته شده توسط اسرائيل در جنگ 33 روزه لبنان

زمان :شنبه مورخ 3/5/88 ساعت 11 صبح
مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد حسين الياسي(استاد يار گروه روان شناسی دانشگاه امام حسين)
استاد مشاور:  جناب آقای دکتر منصور حکيم جوادي(استاد يار گروه روان شناسی دانشگاه گيلان)
استاد مشاور : جناب آقای دکتر حسن چاوشيان(استاد يار گروه جامعه شناسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو داخلی : جناب آقای دکتر ايرج صالحي (استاد يار گروه روان شناسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو خارجی : جناب آقای دکتر حجت الله مرادي(استاد يار گروه روان شناسی دانشگاه امام حسين)