بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

برگزاری جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی


برگزاری جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

 

 

باسمه تعالي

 

 

موضو ع : دفاع از پايان نامه خانم (زينب جوادي)کارشناس ارشدرشته جامعه شناسي دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان : بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر ميزان رضايت زناشويي و سبك هاي حل مساله در زنان خانه دار

زمان :چهار شنبه مورخ 29/6/89 ساعت 12 ظهر

مکان :تالار حكمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر ولي ا...موسوي(استاد يار گروه روان شناسي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر مقصود فقير پور(استاد يار گروه روان شناسي مركز تربيت معلم بنت الهدي رشت)

داور مدعو داخلي: جناب آقای ايرج شاكري نيا(مربي گروه روان شناسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر عليرضا نظام دوست(مربي گروه روان شناسي دانشگاه پيام نور استان گيلان)