بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

برگزاری جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی


برگزاری جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

باسمه تعالي

 

 

 

موضو ع : دفاع از پايان نامه خانم (زينب جوادي)کارشناس ارشدرشته روان شناسی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان : بررسی تاثير آموزش مهارت های زندگی بر ميزان رضايت زناشويی و سبک های حل مساله در زنان خانه دار

 

 

زمان :چهار شنبه مورخ 29/6/89 ساعت 12 ظهر

مکان :تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر ولی ا...موسوي(استاد يار گروه روان شناسي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر مقصود فقير پور(استاد يار گروه روان شناسي مرکز تربيت معلم بنت الهدی رشت)

داور مدعو داخلي: جناب آقای ايرج شاکري نيا(مربی گروه روان شناسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر عليرضا نظام دوست(مربی گروه روان شناسی دانشگاه پيام نور استان گيلان)