بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری جلسه دفاعيه دوره دکتری در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

برگزاری جلسه دفاعيه دوره دکتری در دانشکده ادبيات و علوم انسانی


برگزاری جلسه دفاعيه دوره دکتری در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

 

باسمه تعالي


قابل توجه اساتيد و دانشجويان محترم دانشگاه گيلان

موضو ع : دفاع از پايان نامه جناب آقاي(جهاندوست سبز علی پور)دانشجوی دوره دکتری رشته زبان و ادبيات فارسی دانشکده علوم انساني


تحت عنوان : بررسی تطبيقی ساخت فعل در گويشهای تاتی خلخال،تالشی و گيلکي


زمان :سه شنبه مورخ 30/4/88 ساعت 10 صبح
مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني


هيات داوران :


استاد راهنما : جناب آقای دکتر محرم رضايتي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)
استاد مشاور:  جناب آقای دکتر حسن رضايی باغ بيدي(دانشيار گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران)
استاد مشاور : جناب آقای دکتر علی رفيعي(استاد يار گروه پژوهشی گيلان شناسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو داخلی : جناب آقای دکتر عليرضا نيکويي (استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو داخلی : جناب آقای دکتر بهزاد برکت (استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو خارجی : جناب آقای دکترعلی محمد مؤذني(استاد گروه زبان و ادبيات دانشگاه تهران)

داور مدعو خارجي: جناب آقای محمود جعفری دهقي(دانشيار گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران)