بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری جلسه دفاعيه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی

برگزاری جلسه دفاعيه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی


برگزاری جلسه دفاعيه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی

     

موضوع: دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد آقای عباس یداللهی  دانشجوی رشته حقوق خصوصی 

 

تحت عنوان :  "مبانی و قلمرو مسئولیت مادر جانشین"

 

زمان جلسه: 13:00  ظهر روز دوشنبه مورخ 09/11/91  

 

مکان جلسه: تالار حکمت دانشکده ادبيات‌ و علوم انسانی دانشگاه

 

 

جناب آقای دکتر سید محمد اسدی­نژاد            استاد راهنما (استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر اکبر ایمان­پور                         استاد مشاور (استادیار گروه حقوق دانشگاه گيلان)

جناب آقای دکتر مقصودی                             داورمدعوداخلی (استادیار گروه حقوق جزا دانشگاه گيلان)

جناب آقای عبادا... رستمی                             داورمدعود خارجی (استادیار گروه حقوق جزا دانشگاه گیلان)


 

موضوع: دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم صغري بابایی دانشجوي رشته زبان و ادبیات فارسی

تحت عنوان : ( سنخ شناسی عجائب نامه­ها (سبک، روایت و تصویر)

زمان جلسه:9:30  صبح مورخ 11/11/91  روز چهارشنبه

مکان جلسه: تالار حکمت دانشكده ادبيات‌ و علوم انساني دانشگاه گيلان

جناب آقاي دکتر علیرضا نیکویی               استاد راهنما (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر علی صفایی                 استاد مشاور (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گيلان)

سرکار خانم دکتر ثریا مصلحی                 داور مدعو داخلي (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گيلان)

جناب آقای دکتر محرم رضایتی                داورمدعوخارجي (دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی ازدانشگاه گیلان)