بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری جلسه دفاعيه کارشناسی ارشد در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

برگزاری جلسه دفاعيه کارشناسی ارشد در دانشکده ادبيات و علوم انسانی


برگزاری جلسه دفاعيه کارشناسی ارشد در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

   

 

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم (برجيس بنی اسدي)دانشجوی رشته زبان انگليسي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: The impact of phrasal verb avoidance on the writing ability of university EFL learners

 

زمان : چهارشنبه مورخ 28/4/91 ساعت 9 صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر بهزاد برکت  (دانشيار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکترمسعود خليلی ثابت(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي: جناب آقای يدا... شهابي(مربی گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان) 

داور مدعو خارجی: سرکار خانم مريم دانای طوسي(استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان)

 


 

 

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(سعيده محمدي)دانشجوی زبان انگليسی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: The contribution of teachers  use of dialogic discourse pattern to the improvent of the speaking of Iranian EFL students

 

 

زمان :جهارشنبه مورخ 28/4/91 ساعت 10 صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر بهزاد برکت  (دانشيار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:   جناب آقای يدا... شهابي (مربی گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي: دکتر عليرضا فرحبخش(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکترمسعود خليلی ثابت (استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان) 


 

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(زهرا مجيب حق مقدم)دانشجوی زبان انگليسی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: The function of reading short stories in Improving the critical reading of Iranian EFL students: Areader respones approach

 

 

زمان :جهارشنبه مورخ 28/4/91 ساعت 11صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر بهزاد برکت  (دانشيار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر امير مهدوي  (استاديار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي: جناب آقای يدا... شهابي (مربی گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکترمسعود خليلی ثابت (استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان) 

 


 

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد آقاي (عليرضا خدادادي)دانشجوی رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: خصوصي سازي و بررسي عملكرد شركت ها قبل و بعد از واگذاري در بورس

 

زمان :يكشنبه مورخ 15/5/91 ساعت 10صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر مهدي مشكي  (عضو محترم هيات علمي دانشگاه پيام نور رشت)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر محمود مرادي (استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي: جناب آقای دكتر اسماعيل رمضانپور(استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان

داور مدعو خارجی: جناب آقاي دكتر ممد حسن قلي زاده(استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان)