بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در دانشکده علوم انسانی

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در دانشکده علوم انسانی


برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در دانشکده علوم انسانی

 

موضو ع : دفاع از رساله دکتری آقاي(محمد تقي يونسي رستمي)دانشجوی رشته زبان و ادبيات فارسي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: ساختار روايي سفرنامه حج           

 

زمان :شنبه مورخ 17/4/91ساعت 30/13 عصر

مکان : اتاق شوراي دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر عباس خائفي(استاد يارگروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر فيروز فاضلي(استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)

 استاد مشاور: جناب آقای دکتر علي تسليمي( استاديارگروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي: جناب آقای دکتر محرم رضايتي(دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي: جناب آقای دکتر علی صفايي(استاديار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر منصور ثروت (دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي)

 


 

موضو ع : دفاع از رساله دکتری خانم(نگين صفری نژاد بی نظير)دانشجوی رشته زبان و ادبيات فارسي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: مثنوی و شالوده شکني:

               تبين ساز و کارها و قرائت ساختار شکنانه مولوی در مثنوي

 

 

زمان :يكشنبه مورخ 18/4/91ساعت 10صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد کاظم يوسف پور(استاد يارگروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر عليرضا نيکويي(استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)

 استاد مشاور: جناب آقای دکتر احمد رضي( دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي: جناب آقای دکتر محرم رضايتي(دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي: جناب آقای دکتر علی صفايي(استاديار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر مهدی نيک منش (دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا)