بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم انسانی

برگزاری جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم انسانی


برگزاری جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم انسانی

  باسمه تعالي

 

موضو ع : دفاع از پايان نامه  جناب آقای (رضا پور جهاني)کارشناس ارشدرشته روان شناسی دانشکده ادبيات و علوم انساني

تحت عنوان : بررسی عوامل تعيين کننده موفقيت سازمانهابراساس رويکرد مبتنی برمنابع

زمان :يکشنبه مورخ 23/12/88 ساعت 30/11 صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر اسماعيل ملک اخلاق(استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر محمد حسن قلی زاده(استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر محمد رحيم رمضانيان(استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر محمد دوستار(استاد يار گروه مديريت دانشگاه پيام نور استان گيلان)