بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری سه جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

برگزاری سه جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی


برگزاری سه جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

قابل توجه اساتيد و دانشجويان محترم دانشگاه گيلان

 

موضو ع : دفاع از پايان نامه  جناب آقاي(امير پور محمد جعفر جلالي)کارشناس ارشدرشته مديريت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان : بررسی وارائه چارچوبی برای سنجش توفيق در اجرای سيستم ERP در شرکتهای توليدی ايران(مطالعه موردی شرکتهای بخش خصوصي)


زمان :يکشنبه مورخ 17/3/88 ساعت 15-13 عصر
مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر رضا اسماعيل پور(استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان)
استاد مشاور:  جناب آقای دکتر محمد رحيم رمضانيان(استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان)
داور مدعو داخلی : جناب آقای دکتر محمد حسن قلی زاده(استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان)
داور مدعو خارجی : جناب آقای دکتر مراد رضايي(استاد يار گروه مديريت دانشگاه آزاد اسلامی گيلان)

***************************************************************************

موضو ع : دفاع از پايان نامه  جناب آقاي(مهدی سلطانی جيحون آبادي)کارشناس ارشدرشته جامعه شناسی دانشکده ادبيات و علوم انساني

تحت عنوان : بررسی روايت های زنانگی در بين دختران دانشجوی دانشگاه گيلان

زمان :چهار شنبه مورخ 27/3/88 ساعت 14-12 عصر
مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد مهدی رحمتي(استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)
استاد مشاور:  جناب آقای دکتر حسن چاوشيان(استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)
داور مدعو داخلی : جناب آقای دکتر فاروق خارابي(دانشيار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)
داور مدعو خارجی : جناب آقای دکتر محمد امين کنعاني(استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

***************************************************************************

 

موضو ع : دفاع از پايان نامه سرکار خانم(هُديٰ پژهان)کارشناس ارشدزبان و ادبيات فارسی دانشکده علوم انساني

 

تحت عنوان : تقابل های معنايی و فراوری از آن در ديوان حافظ

زمان :چهار شنبه مورخ 27/3/88 ساعت 12-10 عصر

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر عليرضا نيکويي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر فيروز فاضلي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلی : جناب آقای دکتر احمد رضي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی : جناب آقای دکتر عليرضا اقدامي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه آزاد)

                                                                           دانشکده ادبیات و علوم انسانی