بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری نشست جهت گزارش پژوهشی دانشجويان اعزامی گروه علوم اجتماعی به آلمان

برگزاری نشست جهت گزارش پژوهشی دانشجويان اعزامی گروه علوم اجتماعی به آلمان


برگزاری نشست جهت گزارش پژوهشی دانشجويان اعزامی گروه علوم اجتماعی به آلمان

 

 

باسمه تعالی

 

رهآور د سفر پژوهشی دانشجويان کارشناسی ارشد  علوم اجتماعي  دانشگاه گيلان از دانشگاه فولدای آلمان